Isikuandmete ja eraelulise teabe töötlemisest Mooste Vallavalitsuses

29.12.14

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleb Mooste Vallavalitsus andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks ning kodanike kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks. Tulenevalt seadusest on vallavalitsusel kui ametiasutusel kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest internetis avaldada või muul viisil igaühele kättesaadavaks teha. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus isikuandmeid ja isikute eraelu puudutvat teavet. Mooste Vallavalitsus hoiab tema kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest. Tagamaks isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise, rakendab Mooste Vallavalitsus nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnilisi turvameetmeid.

Mooste Vallavalitsus ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, on seadusest tulenevalt isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist.

Juhul kui Teie hinnangul on ametisutus kogunud või kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus pöörduda vastavasisulise kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA