« Tagasi

Piirkonna üldplaneeringu kehtestamise teade

Mooste Vallavalitsus teatab, et Mooste Vallavolikogu 13.10.2017 otsusega nr 1-1.3/34 kehtestati Mooste vallas  Hullumäe- Siimuniidu piirkonna üldplaneering.

Üldplaneeringu eesmärk oli valla üldplaneeringut täpsustava planeeringuga täpsustada puhke- ja virgestusala väljaarendamist Hullumäe- Siimuniidu piirkonnas, reguleerida maakasutuse tingimusi, hinnata maakasutuse ja arendusprojektide, samuti Natura 2000 võrgustiku alale avalduda võivat mõju. Planeeringuga määrati tervisespordiradade (matka-, jalg-, jalgrattateed, suusaradade võrgustik koos pääsuga üle Ahja jõe), puhkekohtade ja -alade (lõkkekohad, parkla, vaatamisväärsused jmt.) asukohad. Planeeringuala keskuseks kavandatud Mooste pinnase-karjääri (katastriüksuse tunnus 47301:002:1050) valla üldplaneeringus määratud riigikaitsemaa juhtotstarbe määrati planeeringuga puhke- ja virgestusmaaks.

 

Planeeringuala suurus on ligikaudu 12,8 km², hõlmates endise Hullumäe ja Siimuniidu karjääri maa-ala, Lahojärve ja ümbritseva piirkonna, mis piirneb Ahja jõe, Tartu-Räpina-Värska tugi- ning Himmaste- Rasina kõrvalmaanteega. Piirkond asub rohevõrgustiku alal, sinna jääv Laho loodusala kuulub Natura 2000 võrgustikku.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusel viidi üldplaneeringusse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale leevendavaid meetmeid. Üld-planeeringu elluviimisel piiriüleseid keskkonnamõjusid ei  kaasne.

 

Planeeringu dokumendid on kättesaadavad http://www.mooste.ee/uldplaneering

 

Vallavalitsuse arendusnõunik Aivar Roop

797 9371, aivarr@mooste.ee