20.06.17

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

20.06.17

 Hajaasustuse programmi    2017. a Põlva maakonna taotlusvoor on avatud ajavahemikul 31. märts kuni 1. juuni 2017.

Mooste valla elanikel, kes soovivad toetust taotleda, tuleb esitada taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega  paberil või digitaalselt allkirjastatuna Mooste Vallavalitsusse hiljemalt  1. juuniks 2017.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja rahvastikuregistri järgne elukoht on  1. jaanuarist 2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjaga nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument".

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks.  Mooste Vallavalitsuses tegeleb hajaasustuse programmiga majandusnõunik Ago Käis .

Taotluse blanketid on saadaval EAS-i kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Täiendav informatsioon ja abi taotluse koostamisel: 

Ago Käis

 7979332,

ago@mooste.ee

Mooste Vallavalitsuse  hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni kuuluvad  Ülo Needo, Ago Käis, Ilmar Narusk, Eduard Oksar, Marko Avikson.